ComMotivatie

Algemene Voorwaarden ComMotivatie

Mei 2012

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met ComMotivatie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Op elke overeenkomst tussen ComMotivatie en opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ComMotivatie de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

 4. Wijzigingen in de tussen ComMotivatie en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, als zij schriftelijk tussen ComMotivatie en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes en honorarium

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende een maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders aangegeven.

 3. ComMotivatie is gerechtigd het honorarium te verhogen en/of de levertermijn te verlengen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ComMotivatie, dat in redelijkheid niet van ComMotivatie mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten binnen de oorspronkelijk overeengekomen termijn en/of tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Aan een oriƫnterend gesprek zijn geen kosten verbonden, tenzij het gesprek uitgebreider is dan een kennismaking met (de activiteiten van) ComMotivatie en overgaat in een werkbespreking of briefing.

 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat ComMotivatie de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de schriftelijke bevestiging van de opdracht door ComMotivatie. Wijzigingen van de opdrachtgever in de oorspronkelijke offerte of opdrachtbevestiging maken de overeenkomst ongeldig, tenzij dergelijke wijzigingen alsnog door ComMotivatie schriftelijk worden geaccepteerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ComMotivatie zal de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende professionele normen en de briefing uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ComMotivatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ComMotivatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan inzien dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ComMotivatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ComMotivatie zijn verstrekt, heeft ComMotivatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen tien werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ComMotivatie. Als een klacht gegrond is, zal ComMotivatie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever intussen aantoonbaar zinloos is geworden.

 4. Opgegeven (levering)termijnen gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. Indien de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak door ComMotivatie wordt ontbonden, is ComMotivatie gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de overeengekomen prijs exclusief BTW beloopt.

 6. ComMotivatie verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beƫindiging van de opdracht.

 7. Als een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart worden geoffreerd. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

 8. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is ComMotivatie niet verplicht communicatiemiddelen die nog niet gereed zijn te leveren. ComMotivatie heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 9. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde diensten en communicatiemiddelen te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De opdrachtgever vrijwaart ComMotivatie tegen iedere aansprakelijkheid terzake.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ComMotivatie aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 2. Bij omvangrijke opdrachten of opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 3. Bij betaling later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt tot het moment van betaling van het volledige bedrag. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Naast arbeidsloon zijn verschuldigd de bureaukosten en de kosten van derden, die door ComMotivatie in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Op begrotingen en declaraties worden de kosten onderscheiden in arbeidsloon, bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden. Onder bureaukosten worden onder andere verstaan: telefoon- koeriers-, reis- en verblijfkosten.

 6. In principe zal de opdrachtgever de kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt betaling van derden via ComMotivatie, dan is ComMotivatie gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente- en administratiekosten. Ook is het bureau gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan de opdrachtgever.

 7. ComMotivatie is gerechtigd verdere uitvoering van haar diensten op te schorten indien de opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder door ComMotivatie geleverde diensten.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. De door de opdrachtgever geleverde informatie, alsmede het recht op vermenigvuldiging daarvan, blijft het onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtgever. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik van ComMotivatie bestemd en zal onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld of zelfs maar ter inzage, gebruik of verwerking worden verstrekt.

 2. ComMotivatie is verplicht ervoor zorg te dragen dat de informatie na gebruik zodanig wordt vernietigd of opgeborgen, dat misbruik door derden is uitgesloten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. ComMotivatie is slechts aansprakelijk voor de schade die geleden wordt als rechtstreeks gevolg van eigen tekortkomingen in de krachtens deze overeenkomst geldende verplichtingen, voor zover deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap die van ComMotivatie verwacht mogen worden.

 2. Iedere aansprakelijkheid van ComMotivatie jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de uitgevoerde opdracht waarin de schade is ontstaan aan ComMotivatie toekomt

 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan personeel of eigendommen van ComMotivatie.

 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 8 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. ComMotivatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Bij levering van teksten draagt ComMotivatie slechts eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

 2. Alle door ComMotivatie verstrekte documenten, zoals teksten, rapporten, adviezen, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ComMotivatie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. ComMotivatie is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst door derden, zonder goedkeuring van ComMotivatie, kan ComMotivatie op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 5. ComMotivatie heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de tekst/het communicatiemedium te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.